služby

Inženýrská geodézie

Vytyčovací sítě

 • projekty vytyčovacích sítí
 • budování a údržba vytyčovacích sítí pro
  • liniové stavby
  • investiční celky
 • mikrosítě
 • budování železničního bodového pole

Vytyčování a kontrolní měření na stavbách

 • základní vytyčení prostorové polohy staveb
 • podrobné vytyčení jednotlivých konstrukčních prvků
 • kontrola geometrických parametrů realizovaných konstrukcí, včetně vyhodnocení odchylek
 • monitoring posunů a deformací

Dokumentace skutečného provedení

 • kontrolní měření prostorové polohy stavebních objektů, vyhodnocení odchylek od projektu
 • zaměření a vyhotovení geodetické části skutečného provedení stavby
 • souborné zpracování dle interních předpisů a směrnic investora
 • geometrické plány

Výkon funkce AZI

 • umístění stavby, kontrola projektové dokumentace
 • koordinace geodetických prací na větších stavbách
 • kontrolní činnost
 • autorizace výsledků zeměměřických činností autorizovaným zeměměřickým inženýrem

Inženýrské sítě

 • vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí
 • zaměření inženýrských sítí v průběhu výstavby
 • dokumentace skutečného provedení dle platných směrnic příslušného správce
 • tvorba kabelových knih
 • geometrické plány pro vyznačení věcných břemen

Kubatury

 • zaměření a výpočty kubatur
  • deponie
  • zemních prací
  • sedimentů vodních nádrží
 • tvorba digitálního modelu terénu s následným vyčíslením kubatury