služby

Mapové podklady

Mapové podklady pro projekty

 • polohopisné a výškopisné mapové podklady (2D i 3D) pro projekty novostaveb a rekonstrukcí
 • železniční stavby
 • tramvajové tratě
 • silniční stavby
 • vodní díla
 • investiční celky
 • inženýrské sítě
 • občanská výstavba

Účelové mapy

 • DTMŽ – digitální technická mapa železnice
 • Mapové podklady pro Digitální technickou mapu krajů
 • Základní mapy závodů
 • Pasporty tramvajových tratí
 • Pasporty vodních toků
 • Pasporty zeleně

Digitální model terénu

 • Pro zpracování 3D modelu z naměřených dat využíváme SW Atlas DMT.
 • Vytvořený digitální model je dále využíván pro:
  • generování vrstevnic
  • zpracování podélných a příčných řezů
  • výpočet kubatur
  • následné projekční práce ve 3D

Vodní díla

 • pasporty vodních nádrží a vodních toků, podélné profily, příčné profily
 • zaměřování objektů na vodních dílech (jezy, hráze, přepady, mosty)
 • zaměřování mocností sedimentů při použití plavidla, výpočet kubatur nánosů

Kubatury

 • zaměření a výpočty kubatur
  • deponie
  • zemních prací
  • sedimentů vodních nádrží
 • tvorba digitálního modelu terénu s následným vyčíslením kubatury