služby

Katastr nemovitostí

geometrické plány

 • rozdělení pozemku
 • změny hranice pozemku
 • vyznačení budovy
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Vytyčení vlastnických hranic

 • Ověření průběhu stávajících hranic
 • Vytyčení vlastnických hranic dle aktuálního stavu Katastru nemovitostí
 • Stabilizace hraničních bodů

Prohlášení vlastníka

 • Zaměření bytových jednotek a nebytových prostor
 • Výpočet podlahových ploch jednotek a jednotlivých místností
 • Zpracování schémat pro prohlášení vlastníka za účelem vkladu do Katastru nemovitostí

Záborové elaboráty

 • Podklad pro majetkoprávní přípravu a vypořádání staveb
 • Návrh řešení majektoprávního vypořádání (výkupy, zřízení věcných břemen, vylastnění)